Logowanie

strona startowa

Wymagania

 

CZASOWNIK

 

1.Bezokolicznik i formy osobowe, np. to learn, learns

2.Czasowniki posiłkowe, np. be, do, have

3.Czasowniki modalne:

· can, np.  I can sing. My sister can’t play tennis. You can’t watch this film.

  Can you mop the floor?

· could, np. Could you help me? I couldn’t come to the party.

· must, np. I must clean it today. You mustn’t play football here.

· should, np. You should study English. Where should I leave the books?

· will, np. Will you help me in the kitchen?

4. Tryb rozkazujący, np.Close your books! Don’t splash me!

5. Czasowniki regularne i nieregularne, np. live –lived –lived; go –went –gone

6. Imiesłów czynny, np. a girl wearing a blue dress

7. Czasowniki wyrażające uczucia, emocje, upodobania, chęci, np. like, would like

to, enjoy, hate, let’s

8.Czasowniki złożone (phrasal verbs), np. get up, look up, take off

9.Czasy gramatyczne:

· Present Simple, np. I get up at six o’clock. The train arrives at 8 p.m.

· Present Continuous, np. She is studying at the moment. What are you doing tomorrow?

· Present Perfect (ograniczony do mówienia o doświadczeniach swoich i innych

  osób), np. I have never been to France. Have you travelled to Italy?

· Past Simple, np. I went to the cinema on Saturday. My mum saw you last week.

· Future Simple, np. I will water the plants with you. I hope you’ll come to the party.

10. Konstrukcja “be going to”, np. He’s going to sell the house.

11. Konstrukcja “have to”, np. He has to go to school tomorrow.

 

RZECZOWNIK

 

1. Nazwy rzeczy policzalnych i niepoliczalnych, np. a desk, water

2. Liczba mnoga regularna i nieregularna, np. room –rooms, fox –foxes, child –children,

 a woman-women

3. Sposoby wyrażania posiadania i przynależności, np. Michael’s jeans, the photo

of my classmates

 

PRZEDIMEK

 

Przedimek, np. a desk, an hour, the sun, lunch

 

PRZYMIOTNIK

 

1. Stopniowanie regularne i nieregularne używane do porównań w stopniu równym,

wyższym i najwyższym, np. cold –colder –the coldest, interesting –more interesting –

the most interesting, bad – worse – the worst, good – better – the best

2. Przymiotniki dzierżawcze, np. my, his, our

 

PRZYSŁÓWEK

 

1. Stopniowanie regularne i nieregularne, np. elegantly –more elegantly –the most elegantly, badly –worse –the worst

2. Tworzenie przysłówka z przymiotnika, np. beautiful –beautifully, good –well

3. Przysłówki sposobu, częstotliwości, np. Dance well. Dance beautifully.

 

ZAIMEK

 

1. Zaimki osobowe, np. I, me, they, them

2. Zaimki dzierżawcze, np. mine, yours

3. Zaimki wskazujące, np. this, those

4. Zaimki pytające, np. who, how, why, which

5. Zaimki względne, np. who, which, that

6. Zaimki nieokreślone, np. some, any, much, many, no

7. Zaimki one/ones w zdaniach typu I will take the blue one/ones.

 

LICZEBNIK

 

1. Liczebniki główne, np. one, a hundred

2. Liczebniki porządkowe, np. first, second, 25th January

 

PRZYIMEK

 

1. Przyimki z określeniami miejsc a, kierunku, odległości, np. behind the tree, on the right, in the north

2. Przyimki z określeniami czas u, np. on Monday, in the morning, at 6 p.m.

3. Przyimki z określeniami sposobu, np. by car, by train

4. Przyimki po niektórych czasownikach i przymiotnikach, np. wait for, interested in, afraid of

 

SPÓJNIK

 

Spójniki, np. and, or, because, when, before, so, after

 

SKŁADNIA

 

1. Zdania twierdzące, przeczące i pytające w czasach: Present Simple, Present Continuous, Present Perfect, Past Simple, Future Simple

2. Zdania rozkazujące, np. Come here! Don’t close the books!

3. Zdania z podmiotem it, np. It is rainy today.

4. Zdania z podmiotem there, np. There is a new student in my class. There were many tourists in the hotel.

5. Zdania z dwoma dopełnieniami, np. Give me some time.

6.Zdania współrzędnie złożone, np. My brother lives in a big house and I live in a small flat.

7. Zdania podrzędnie złożone, np. He is sad because he didn’t pass his exams. I know where it is. She went to the shop to buy a newspaper for her dad.

8. Konstrukcje bezokolicznikowe i gerundialne, np. It’s nice to meet you. He likes listening to music. I’m into swimming.

9. Zdania wykrzyknikowe, np. What a show!

Realizacja: Ideo
Powered by: Edito CMS