Logowanie

strona startowa

 1. Postanowienia ogólne.
 1. Regulamin ten dotyczy zasad korzystania z Serwisu http://www.abc-angielski.pl  należącego  do AGNIESZKA SKIBA, ul. Koszarowa 14/115, 23-200 Kraśnik, NIP: 7151718503, REGON: 061716455 wpisanej do rejestru CEIDG, zwanego dalej Portalem.
 2. Regulamin powstał na podstawie przepisów prawnych obowiązujących na terytorium RP.
 3. Regulamin określa prawa i obowiązki Usługobiorców jak również prawa i obowiązki Portalu jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego http://www.abc-angielski.pl.
 4. http://www.abc-angielski.pl jest Portalem internetowym oferujący system do nauki języka obcego na odległość.
 5. Regulamin dotyczy wszystkich Usługobiorców.
 6. Regulamin jest dostępny na stronie Portalu i może być wyświetlany, ściągany na urządzenie Usługobiorcy oraz drukowany.

 

 1. Definicje.

 

 1. Regulamin oznacza Regulamin Świadczenia Usług, dostępny na stronie http://www.abc-angielski.pl/pl/regulamin/ , i określa warunki i zakres dopuszczalnego korzystania ze strony internetowej dostępnej pod domeną www.abc-angielski.pl.
 2. Usługodawcą -  jest Agnieszka Skiba, ul. Koszarowa 14/115 Kraśnik, NIP: 7151718503, REGON: 061716455  – zwany w dalszej części Regulaminu "Usługodawcą".
 3. Usługobiorca -  w rozumieniu Regulaminu to osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, posiadająca zdolność do czynności prawnej.
 4. Portal – platforma internetowa pod adresem www.abc-angielski.pl na której Usługodawca udostępniający zasoby na rzecz Usługobiorców.
 5. Klientem -  jest podmiot posiadający potwierdzone zamówienie świadczenia usługi przez Usługodawcę poprzez wypełnienie elektronicznego formularza na stronie WWW Usługodawcy.
 6. E- kursy – usługa świadczona odpłatnie, zamówiona przez Usługobiorcę na stronie  www.abc-angielski.pl .
 7. Poziomy - stopień znajomości języka obcego Usługobiorcy w klasyfikacji określonej przez Radę Europy.
 8. Lekcja – jest to organizacyjna forma nauczania za pośrednictwem Portalu oparta o realizację wykupionego przez Usługobiorcę e-Kursu.
 9. Płatność - to opłata za usługę w wysokości zgodnej z cennikiem z dnia dokonania zamówienia.
 10. Okres abonamentowy -  to czas pomiędzy włączeniem usługi a dniem jej zakończenia zgodnie z opłaconym zamówieniem.
 11. Pliki Cookies – są to krótkie pliki tekstowe stanowiące dane informatyczne, służące do przeglądania zawartości Portalu - przechowywane są na urządzeniu ostatecznym Użytkownika.

 

 1. Warunki techniczne.
 1. W celu korzystania z Portalu Usługobiorca powinien posiadać:
 2. Dostęp i korzystanie z Usługi możliwe jest dla Usługobiorców na platformach systemów operacyjnych: MS Windows Vista, MS Windows XP SP-2, MacOS X 10.4.8 lub ich nowsze wersje, na dowolnego typu komputerze oraz poprzez dowolne typy połączeń internetowych o przepustowości co najmniej 512 kilobitów/s, przy wykorzystaniu przeglądarek internetowych: Microsoft Internet Explorer 7.0 lub jej nowszej wersji, Mozilla FireFox 3.X lub jej nowszej wersji, Apple Safari 3.X (tylko wersja dla MacOS) lub jej nowszej wersji oraz Google Chrome 1.X (tylko wersja dla MS Windows) lub jej nowszej wersji oraz programu (pluginu) Microsoft Silverlight lub jego nowszej wersji oraz Adobe Flash Player 10.1.X lub jego nowszej wersji. Niezbędne jest również posiadania nicku na Skypie, adresu poczty email oraz aktywnego nr telefonu.
 3. Portal zbiera informacje zawarte w plikach cookies, które są plikami tekstowymi zawierającymi identyfikator urządzenia, z którego korzysta Użytkownik.
 4. Usługobiorca decyduje o stosowaniu plików cookies. Przeglądarki internetowe często domyślnie mają ustawioną możliwość zapisywania tych plików na urządzeniu końcowym Użytkownika, który w każdym czasie może dokonać zmiany ustawień.
 5. Portal informuje, iż wyłączenie przez Usługobiorce możliwości korzystania z plików Cookies może wpłynąć na funkcjonalności dostępne w Portalu.
 6. Szczegółowe informacje dotyczące plików Cookies zawarte są w Polityce Plików Cookies, udostępnionej pod adresem www.abc-angielski.pl stanowiącą integralna część niniejszego regulaminu.
 1. Zakres i rodzaj świadczonych usług
 1. Usługodawca świadczy usługi z zakresu internetowych kursów językowych.
 2. Świadczenie przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną odbywa się za pomocą narzędzi dostępnych po zalogowaniu na stronie internetowej Usługodawcy (w szczególności "Konto Użytkownika").
 3. W przypadku dzieci poniżej 16 roku życia, zgodę na przetwarzanie danych osobowych musi wyrazić rodzic lub opiekun prawny.
 1. Darmowej lekcja próbna.
 1. Pierwsza lekcja próbna (prezentacyjna) jest darmowa.
 2. Darmowa lekcja próbna jest lekcją, która ma na celu:
 • sprawdzenie Poziomu znajomości języka angielskiego, w celu dopasowania poziomu trudności nauki do poziomu umiejętności Usługobiorcy,
 • przeprowadzenie wywiadu na temat tematyki jaką chciałby opanować klient.
 1. Usługobiorca w celu skorzystania z darmowej Lekcji próbnej powinien:
 • Wypełnić formularz rejestracji i logowania;
 • Uzgodnić termin lekcji próbnej;
 • Wybrać termin lekcji;
 • Usługodawca skontaktuję z Usługobiorcą w ciągu 72 h na podany w formularzu adres e-mail lub nr telefonu w celu potwierdzenia terminu lekcji próbnej;
 1.  e-kursy – zasady logowania.
 1. Dostęp i zamówienie e-kursów możliwy jest dla Usługobiorców, którzy:
 • opłacą dostępny na łamach Portalu ekurs;
 • podadzą swoje dane osobowe podając adres e-mail oraz hasło w celu zalogowania się w Portalu.
 1. Do zalogowania niezbędne jest podanie działającego adresu elektronicznego i hasła oraz zapoznanie się z treścią niniejszego regulaminu.
 2. Adres elektroniczny podany przez Usługobiorcę stanowi jego identyfikator, który wraz z hasłem umożliwia mu korzystanie z jego Profilu.
 3. Hasło podawane przy logowaniu do Portalu może składać się z liter, cyfr lub/oraz znaków specjalnych. Hasło jest indywidualne dla każdego Profilu.  Hasło można zmienić na stronie www.abc-angielski.pl poprzez podanie adresu e-mail oraz nowego hasła.
 4. W ramach usługi e-Kursów Usługodawca umożliwia Usługobiorcy skorzystania z Lekcji w celu nauki języka angielskiego. Usługodawca może rozszerzyć ofertę usług dostępnych w ramach usługi e-Kursów.
 5. Korzystanie ze wszystkich usług świadczonych na łamach Portalu udostępnione jest tylko dla zarejestrowanych Usługobiorców.
 6. Usługobiorca lub jakakolwiek osoba podająca swoje dane bądź dane w celu wypełnienia formularza logowania, zobowiązuje się do podania w formularzu danych zgodnych z prawdą.
 7. Usługobiorca przez akceptację regulaminu składa oświadczenie następującej treści:
 • przystąpiłem dobrowolnie do korzystania z usług portalu;
 • dane zawarte w formularzu są zgodne z prawdą.
 1. Administrator skontaktuję z Usługobiorcą w ciągu 72 h na podany w formularzu adres e-mail lub nr telefonu w celu potwierdzenia terminu rozpoczęcia e-Kursu. Z chwilą potwierdzenia Rejestracja jest dokonana, tworzone jest dla Zgłaszającego Konto (zwane dalej: „Kontem. Konto przypisane jest do Nazwy Usługobiorcy (Loginu, którym jest adres e-mail Zgłaszającego).
 2. Zarejestrowany Usługobiorca ma możliwość:
 • zmiany swoich danych;
 • zmiany swojego hasła;
 • edycji profilu;
 • usunięcia konta;
 • korzystania z e-Kursów;
 1. Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać swojego Konta innym osobom.
 2. Usługobiorca, który udostępnił Konto na zasadach określonych powyżej ponosi odpowiedzialność za wszystkie działania podejmowane w ramach www.abc-angielski.pl.
 3. Zabronione jest jakiekolwiek wykorzystywanie Konta do działania na szkodę innych Usługobiorców lub Portalu www.abc-angielski.pl.
 4. Usługodawca nie odpowiada za szkody mogące powstać w wyniku utraty hasła lub udostępnienia go innym osobom lub jego przejęcia przez osoby trzecie.
 5. Usługobiorca ma możliwość zrezygnowania z usługi e-Kursy poprzez całkowite wyrejestrowanie się lub przesłanie na adres wiadomości oznaczonej w tytule „Usunięcie profilu".
 1.  Zamówienie e-Kursu.
 1. Zamówienie e-Kursu możliwe jest wyłącznie dla Usługobiorców którzy dokonali opłaty, a następnie zalogowali się na łamach Portalu.
 2. Zamówienie e-Kursu umożliwia dostęp do wielokrotnego odtworzenia materiałów.
 3. Jeśli w ciągu 72 godzin od wypełnienia formularza Usługobiorca nie otrzyma od nauczyciela e-maila, potwierdzającego termin rozpoczęcia e-Kursu, Usługobiorca powinien niezwłocznie skontaktować się wysyłając wiadomość e-mail na adres w takim wypadku proszę o kontakt na .
 4. Usługobiorca uzyskuje dostęp do e-Kursu poprzez opłatę, logowanie i umówienie się na Lekcje.
 5. Usługobiorca ma możliwość dokonania rezerwacji stałego terminu zajęć.
 6. W celu umówienia się na termin przeprowadzenia wykupionych Lekcji, Usługobiorca ustala termin z nauczycielem wysyłając wiadomość e-mail, bądź telefonicznie minimum 24 h przed przeprowadzeniem planowanej Lekcji.
 7. W przypadku chęci zmiany ustalonego terminu przeprowadzenia Lekcji, Usługobiorca i Usługodawca zobowiązani są wysłać wiadomość email minimum na 24 h przed planowanym przeprowadzeniem Lekcji.
 • jeśli ta sytuacja ma miejsce po raz pierwszy, opłata automatycznie przechodzi
  na następne zajęcia,
 •  jeśli odwołanie lekcji zachodzi minimum 3 razy z rzędu,  uważa się że Lekcja się odbyła
 • wyjątek stanowi choroba (po przedstawieniu zaświadczenia lekarskiego)
  i udokumentowane wypadki losowe.
 1. Ceny e-Kursu, określone są na stronach Portalu, w zakładce Cennik.
 2. Ceny e-Kursu są cenami brutto i zawierają podatek VAT.
 3. Cena podana w Portalu jest wiążąca dla Usługobiorcy i Usługodawcy w chwili złożenia przez Usługobiorcę zamówienia:
 • złożenia dyspozycji przelewu bankowego;
 1. Dostęp do e-Kursów kończy się w momencie upływu czasu trwania na korzystanie z wybranego przez Usługobiorcy abonamentu.
 2. Dostęp do e-Kursów może zawiesić z powodu:
 • Zamknięcia przeglądarki internetowej lub wyłączenia skype na komputerze Usługobiorcy;
 • Zawieszenie się przeglądarki internetowej lub systemu operacyjnego na komputerze Usługobiorcy;
 • Utraty połączenia komputera Usługobiorcy z siecią internet;
 1. Świadczenie usługi
 1. Uruchomienie usługi następuje w dniu zaksięgowania płatności przez Usługodawcę.
 2. Usługa jest świadczona przez czas zgodny z okresem abonamentowym zamówienia.
 3. Po upływie okresu abonamentowego usługa zostanie zablokowana.

 

 1.  Polityka prywatności
 1. Integralną częścią Regulaminu jest polityka prywatności Usługodawcy dostępna na stronie http://www.abc-angielski.pl
 1. Prawa własności intelektualnej.
 1. Materiały zawarte w serwisie abc-angielski.pl są przedmiotem prawa autorskiego i podlegają ochronie na podstawie Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r., Nr 24, Poz. 83 ze zmianami). Poza wymienionymi niżej wyjątkami, kopiowanie materiałów, do których Usługodawca posiada autorskie prawa majątkowe, wymaga pisemnej zgody Usługodawcy.
 2. Materiały zawarte w płatnych kursach mogą być wykorzystywane jedynie przez Klienta posiadającego opłacony abonament na korzystanie z danego kursu lub korzystającego z serwisu w ramach licencji grupowej. Materiały w formacie PDF i listy słówek w excelu można drukować i kopiować na użytek osobisty, bez prawa do ich dalszego rozpowszechniania.
 3. Przekazywanie osobom trzecim udostępnionych materiałów edukacyjnych lub podejmowanie prób do tego zmierzających jest zabronione.
 4. Usługobiorca nie ma prawa zwielokrotniać, sprzedawać lub w inny sposób wprowadzać do obrotu lub rozpowszechniać udostępnionych materiałów, w całości bądź we fragmentach, w szczególności przesyłać lub udostępniać go w systemach i sieciach komputerowych lub jakichkolwiek innych systemach teleinformatycznych.

 

 1.  Prawo odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni
 1. Niniejszy rozdziała dotyczy Użytkowników korzystających z Portalu jako Konsumenci.
 2. Konsument może odstąpić od umowy bez podania przyczyny, składając w terminie 14 dni od dnia dostarczenia  usługi stosowne oświadczenie w jakiejkolwiek formie.  Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres ul. Koszarowa 14/115, 23-200 Kraśnik.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni na wskazane przez Użytkownika konto bankowe.
 4. W przypadku odstąpienia Użytkownika od umowy,  Portal dokona zwrotu ceny Usługi w ciągu 14 dni od daty otrzymania oświadczenia Użytkownika. Zwrot nastąpi na wskazany przez Użytkownika rachunek bankowy. Portal wydaje pisemne poświadczenie o zwrocie świadczenia.
 5. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy znajduję się w załączniku do regulaminu i dostępny jest na łamach Portalu.
 6. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w wypadkach:
 • świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa powyżej;
 • dotyczących nagrań audiowizualnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania;
 • umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym;
 • świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą;
 • świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu;
 • dostarczania prasy;
 • usług w zakresie gier hazardowych.

 

 1.  Procedura reklamacyjna.
 1. Użytkownik ma możliwość zgłoszenia wszelkich zakłóceń w funkcjonowaniu Portalu, wysyłając wiadomość pod adres ul. Koszarowa 14/115, 23-200 Kraśnik w którego treści wpisuje :
 • Swoje dane umożliwiające kontakt;
 • rodzaj usługi, której dotyczy;
 • rodzaj błędnego funkcjonowania;
 • czas  które stanowi podstawę reklamacji;
 • zarzuty Użytkownika/Ogłoszeniodawcy;
 • okoliczności uzasadniające reklamację;
 • ewentualny żądany sposób usunięcia zarzucanego naruszenia;

w celu ułatwienia procedury reklamacyjnej.

 1. Powyższe informacje Użytkownik może podać w jakiejkolwiek dogodnej dla siebie formie.
 2. Portal  rozpatrzy zgłoszenia reklamacyjne w terminie 14 dni od chwili zgłoszenia reklamacji, wskazując czy uznaje reklamacje oraz w jaki sposób zamierza ją załatwić lub informując o braku podstaw do uznania reklamacji wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska.
 3. W przypadku braku informacji o sposobie rozpatrzenia reklamacji, w terminie określonym w pkt.3, reklamację uznaje się za rozpatrzoną na korzyść Użytkownika.
 4. Odpowiedź w sprawię reklamacji jest wysyłany na podany przez Użytkownika  adres e-mail.
 5. W przypadku uznania reklamacji, Portal niezwłocznie podejmuje działania w celu realizacji jej treści

 

 

 1.  Przepisy Końcowe
 1. Regulamin jest dostępny pod adresem  http://www.abc-angielski.pl/regulamin/.
 2. Portal dokona zmiany postanowień Regulaminu z ważnych przyczyn (np. nowelizacji prawa)po uprzednim poinformowaniu Użytkowników poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na łamach Portalu oraz wysłania jego treści na adres email wskazany przez Korepetytorów/Użytkowników. Zmieniony lub zmodyfikowany regulamin ma moc wiążącą, po spełnieniu pozostałych warunków przewidzianych prawem, jedynie dla stosunków prawnych powstałych po wejściu w życie zmian lub modyfikacji.
Data aktualizacji regulaminu: 24 maja 2018.

Formularz reklamacyjny

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy

Posiadamy Certyfikat Solidnej Marki